PRIMENA

PRAKTIČNE PREPORUKE, KORIŠĆENJE I DOZIRANJE

AZOTER je posebno pogodan za primenu u tlima sa sadržinom humusa iznad 1% i pH vrednošću u rasponu od 5,0 – 8,5. Najpogodnija primena je za srednje teška tla. Za ekstremno laka peščana i jako kisela tla primena AZOTER-a nije preporučljiva.

Specifikacije korišćenja

Bakterijalno đubrivo AZOTER® koristi se pre setve. Optimalna primena je 10 – 14 dana pre setve. U primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji se primenjuje neposredno pre setve, odnosno uz sađenje uzgajanih kultura ili direktno kod setve sa neposrednom ugradnjom u profil tla, da mikrotela ne budu dugo vreme izložena jakom sučevim zracima.

Primena
a) Primena raspršivačima

Primenjuje se pomoću raspršivača na površinu tla. Razrjeđuje se sa vodom u odnosu 1:30 – 1:50, u ovisnosti o mehanizmima za raspršivanje, pa se ugrađuje u tlo posredstvom diskova, odnosno kompaktora, kultivatora budući da dugoročno intenzivno UV zračenje negativno deluje na vitalitet bakterija. Mešljivost preparata je dobra, može da se meša i primenjuje zajedno sa reemergentnim herbicidima. Postoji i mogućnost zajedničke primene sa slabim rastvorima mineralnih đubriva. Ne mešati sa koncentratom tekućih đubriva (npr. DAM 390). Radni pritisak ne sme da prekorači vrednost 2,5 atm.

Preporučena doza je 10 l po 1 hektaru (no najmanje 150 l pripremljenog rastvorea po 1 hektaru), pri čemu deklarirane vrednostigavantuju učinak, kojim može znatno da se smanji doza klasičnih industrijskih đubriva.

b) Primena aplikatorima:
  • Drugi način upotrebe AZOTER-a je primena aplikatorima montiranim na uređaje za kultivaciju, pomoću kojih će da se obezbedi neposredna i direektna ugradnja dopremljenog AZOTER-a u profil tla, istovreemeno se smanjuju troškovi za primenu i uproštava se sam radni postupak. Primena bakterijalnog đubriva posredstvom aplikatora sa zapreminom rezervoara od 200 i 400 litara, fiksno montiranim na korišćenoj mehanizaciji/tehnici (kompaktor, diskovi, kultivator) sa podesivim radnim zahvatom prema širini korišćene radne tehnike. Taj aplikator je isto tako opremljen sopstvenom jedinicom upravljanja i elektromotorom, koji je priključen na bateriju traktora. U rezerevoar aplikatora će da se stavi koncentrat AZOTER- a ili isti može da se redi sa vodom u odnosu 1:1.
  • Postoji i mogućnost primene pomoću aplikatora industrijskih đubriva sa zapreminom reze rvoa ra od 400 i 600 litara sa podesivim radnim zahvatom do 10 m, smeštenim na trotačkastom prednjem produžetku za traktore (nije potreban prednji kardanski izvod budući da je aplikator opremljen sopstvenom jedinicom upravljanja i elektromotorom, koji je priključen na bateriju traktora) U rezervoar aplikatora će se staviti koncentrat AZOTER- a ili isti može da seredi sa vodom u odnosu 1:1.
Propisi za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu i za zaštitu životne sredine

Sa toksikološkog gledišta je AZOTER bezopasna materija, koja svojim sastavom ne ugrožava životnu sredinu. Rukovanje preparatom ne zahteva nikakve posebne mere sa aspekta zaštite zdravlja i životne sredine. Nakon završetka rada sa proizvodom dovoljno je da se operete sapunom i toplom vodom.

Isporuka i ambalaža preparata

AZOTER se isporučuje u vrativoj ambalaži od 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE i 1000 l IBC, koja je opremljena etiketama. Potvebno je da se preparat skladišti u suvim, hladnim prostorijama sa mogućnošću provetravanja i da se drži odvojeno od namirnica, životinjske hrane, lekova i ambalaže takvih materija. Pri dugoročnom skladištenju od 2 mjeseca, potrebno je da se obezbedi temperatura skladišnog prostora najviše od 5 °C.

Rok upotrebe

pri temperaturi do 5°C

pri temperaturi do 15°C

2 mjeseca od datuma proizvodnje

3 nedelje od datuma proizvodnje

Dosadašnja zakonska kategorizacijae bakterijalnih biođubriva AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B, AZORHIZ je u kategoriji pomoćnih materija za tla.
Preparat AZOTER odobren je za korišćenje u ekološkoj poljoprivredi, i registiran je od strane međunarodne kompanije BIOKONTROLL.
Reg. No: 02.5/710/7/2009/
Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

Proizvođač:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dubravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovakia
MBS: 46911120, PIB: 2023660826IČ, PDV ID: SK2023660826